ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะพุ่นหญ้าช้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะพุ่นหญ้าช้าง*, -ตะพุ่นหญ้าช้าง-

ตะพุ่นหญ้าช้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะพุ่นหญ้าช้าง (n.) punishment See also: ancient criminal penalty consisting of cutting grass for the royal elephants

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะพุ่นหญ้าช้าง
Back to top