ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะพายแล่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะพายแล่ง*, -ตะพายแล่ง-

ตะพายแล่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะพายแล่ง (adv.) from one shoulder down to the opposite hip See also: cut down across the chest, cut from one shoulder down across the breast Syn. สะพายแล่ง, เฉียงบ่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะพายแล่ง
Back to top