ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะพาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะพาย*, -ตะพาย-

ตะพาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะพาย (n.) hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called Syn. ช่องจมูกวัวควาย
ตะพาย (n.) straight-lines from the nose of a partridge Syn. ลายทางข้างจมูกนกกระทา
ตะพาย (v.) were something over the shoulder See also: bear something over the shoulder, were on one shoulder like a sash or a sidearm Syn. สะพาย, แขวนบ่า, ห้อยบ่า, เฉียงบ่า
ตะพายแล่ง (adv.) from one shoulder down to the opposite hip See also: cut down across the chest, cut from one shoulder down across the breast Syn. สะพายแล่ง, เฉียงบ่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Four-step Whirlwind Kick Attack Ride:ลูกแตะพายุหมุน - Attack Ride:
I was completely played by her.ฉันถูกเธอสนตะพายมาตลอดงั้นสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะพาย
Back to top