ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะพาบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะพาบ*, -ตะพาบ-

ตะพาบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะพาบ (n.) soft-shelled turtle See also: Trionyx cartilageneus, snapping turtle Syn. ตะพาบน้ำ
ตะพาบน้ำ (n.) soft-shelled turtle See also: Trionyx cartilageneus, snapping turtle Syn. ตะพาบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A cage full of tortoises might be nice.ทำตู้เลี้ยงตะพาบไว้ดูเล่นซักตู้คงดี
We're turtles, not tortoises! There's a big difference.เราเต่า ไม่ใช่ตะพาบ คนละพันธุ์เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะพาบ
Back to top