ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะพั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะพั้น*, -ตะพั้น-

ตะพั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะพั้น (n.) infantile discase See also: infantile convulsion, paroxysm Syn. สะพั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะพั้น
Back to top