ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะพัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะพัด*, -ตะพัด-

ตะพัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะพัด (adv.) spreading out rapidly and endlessly See also: without stopping Syn. สะพัด
ตะพัด (n.) Scleropages formosus See also: freshwater fish Syn. ปลาตะพัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะพัด
Back to top