ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะพัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะพัก*, -ตะพัก-

ตะพัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะพัก (n.) ledge See also: series of over-ganging rocks, shelves or ledges, which can afford protection or shelter Syn. กระพัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
terrace๑. ขั้นบันได๒. ตะพัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะพัก
Back to top