ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะพอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะพอง*, -ตะพอง-

ตะพอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะพอง (n.) frontal humps of an elephant See also: nodes on both sides of elephant´s head Syn. กระพอง, ตระพอง, กะพอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะพอง
Back to top