ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะปัดตะป่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะปัดตะป่อง*, -ตะปัดตะป่อง-

ตะปัดตะป่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะปัดตะป่อง (adv.) angrily See also: peevishly, resentfully Syn. สะบัดสะบิ้ง, แสนงอน, ตุปัดตุป่อง
ตะปัดตะป่อง (adv.) angrily See also: peevishly, resentfully Syn. สะบัดสะบิ้ง, แสนงอน, ตุปัดตุป่อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะปัดตะป่อง
Back to top