ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะบี้ตะบัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะบี้ตะบัน*, -ตะบี้ตะบัน-

ตะบี้ตะบัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะบี้ตะบัน (adv.) go on See also: repeatedly, repetitiously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you had rambled on for 18 pages.และเธอก็ตะบี้ตะบันเขียนมาตั้ง 18 หน้า
I'll just cram and ace it.ค่อยไปตะบี้ตะบันอ่านตอนนั้น
Now, Neil, you can't just grind and grind and grind until you get everything you want, changing the bid every time.คุณจะเอาแต่ตะบี้ตะบันเข้าไปไม่ได้ จนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการ และเปลี่ยนราคาตลอดเวลา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะบี้ตะบัน
Back to top