ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะค้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะค้าน*, -ตะค้าน-

ตะค้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะค้าน (n.) species of creeping plant See also: species of wild pepper, used as an intestinal tonic Syn. สะค้าน, ตะค้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะค้าน
Back to top