ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะค้าทอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะค้าทอง*, -ตะค้าทอง-

ตะค้าทอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะค้าทอง (n.) Calamus caesius Bl. See also: genus of tough rattan, wicker Syn. หวายตะค้าทอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะค้าทอง
Back to top