ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะคัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะคัน*, -ตะคัน-

ตะคัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะคัน (n.) censer See also: earthen receptacle for burning, ancient dish-shaped clay receptacle used as a lamp, or for burning gum spices and incense, or for fumigating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะคัน
Back to top