ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะข้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะข้อง*, -ตะข้อง-

ตะข้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะข้อง (n.) floating basket (for keeping fish in water)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะข้อง
Back to top