ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะกูด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะกูด*, -ตะกูด-

ตะกูด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกูด (n.) helm See also: tiller, rudder Syn. หางเสือเรือ, จังกูด, จะกูด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะกูด
Back to top