ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะกุยตะกาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะกุยตะกาย*, -ตะกุยตะกาย-

ตะกุยตะกาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกุยตะกาย (v.) clamber See also: climb Syn. ป่ายปีน, ตะเกียกตะกาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะกุยตะกาย
Back to top