ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะกาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะกาด*, -ตะกาด-

ตะกาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกาด (n.) low land near the seashore See also: seashore land where salt water can be let into evaporate (as salt field or salt pans)
ตะกาด (n.) metapenacus See also: a kind of prawn Syn. กุ้งตะกาด, ชันกาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the menu this evening is a grilled tiger shrimp, marinated in coconut.รายการอาหารค่ำนี้เป็น กุ้งตะกาดปิ้ง หมักน้ำกะทิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะกาด
Back to top