ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะกละตะกราม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะกละตะกราม*, -ตะกละตะกราม-

ตะกละตะกราม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกละตะกราม (adv.) greedily See also: voraciously Syn. ตะกละ, จะกละจะกลาม
English-Thai: HOPE Dictionary
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
engorge(เอนกอร์จฺ') vt.,vi. กลืนอย่างตะกละตะกราม,ขยอก,คั่งเลือด, See also: engorgement n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The great big, greedy nincompoopคนโง่ตัวยักษ์ที่ตะกละตะกราม
Let's just say he's more carnivorous than I was expecting.เอาเป็นว่า เขาตะกละตะกราม มากกว่าที่ฉันคิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะกละตะกราม
Back to top