ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะกร่อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะกร่อม*, -ตะกร่อม-

ตะกร่อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกร่อม (n.) tool to catch a sea crab See also: trap for marine crabs Syn. ตะกร่อม, กร่อม, กะกร่อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Muzzle your dog, Aidan, or we will. ♪ Will not come back again ♪ Glad you decided to come.ใส่ตะกร้อมันซะ เอเดน ไม่งั้นเราจะทำเอง ดีใจนะที่นายมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะกร่อม
Back to top