ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอนย่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอนย่อย*, -ตอนย่อย-

ตอนย่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนย่อย (n.) indentation See also: new paragraph Syn. ตอน, ข้อความย่อย, บท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Possibly some digestive secretions.อาจเป็นสารบางอย่างที่หลั่งออกมาตอนย่อยอาหาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอนย่อย
Back to top