ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอนต้นๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอนต้นๆ*, -ตอนต้นๆ-

ตอนต้นๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนต้นๆ (n.) beginning Syn. เริ่มแรก, ตอนแรกๆ Ops. ปลายมือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was early june, 1953.มันตอนต้นๆ เดือนมิถุนายน 1953
We moved here in early fall.ผมย้ายมาที่นี่ตอนต้นๆฤดูใบไม้ร่วง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอนต้นๆ
Back to top