ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลาดโลก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลาดโลก*, -ตลาดโลก-

ตลาดโลก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลาดโลก (n.) world market See also: global market
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crude Basket Methodราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก, ราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันหลายๆชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nantucket now dominates the world market, that must not change.แนนทักเกท ตอนนี้ครอง ตลาดโลก ที่จะต้องไม่เปลี่ยน
We didn't do world markets, didn't bother with taxes and it was still a pain in the ass.เราไม่ได้เล่นตลาดโลก ไม่ยุ่งกับภาษี แต่ก็ยังไม่วายโดนจนได้
Well, actually, if you look at who's doing well in the world, it's the companies that are building more-efficient cars.อันที่จริง ถ้าดูไปที่บริษัทที่ทำได้ดีในตลาดโลก มันคือบริษัทที่สร้างรถยนต์ที่ประสิทธิภาพสูงกว่า
Not really huge in the global market,ตอนนี้มันยังไม่เติบโตในตลาดโลก
The plan this time is to launch worldwide.แผนการในตอนนี้คือการตีตลาดโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลาดโลก
Back to top