ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลาดแรงงาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลาดแรงงาน*, -ตลาดแรงงาน-

ตลาดแรงงาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลาดแรงงาน (n.) labor market
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Labor marketตลาดแรงงาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
labor market (n.) ตลาดแรงงาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลาดแรงงาน
Back to top