ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลาดเงินตรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลาดเงินตรา*, -ตลาดเงินตรา-

ตลาดเงินตรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลาดเงินตรา (n.) money market See also: currency market

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลาดเงินตรา
Back to top