ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลาดสด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลาดสด*, -ตลาดสด-

ตลาดสด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลาดสด (n.) fresh-food market See also: vegetable market
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You bet. Shemanski park outdoor market.ใช่แล้ว ตลาดสด ชีแมนสกี ปาร์คน่ะ
Don't you love early morning markets? And just look at the water.เธอไม่ชอบตลาดสดหรือไง ดูผืนน้ำนั้นสิ!
Oh, please. I'm so sick of the meat market scene.ขอเถอะ ฉันเบื่อไอ้ฉากตลาดสดพวกนั้นจะตาย
In a short time I'm going to be the wife of the owner. Am I just supposed to watch this place turn into the neighborhood mart overnight?อีกไม่นานฉันจะได้เป็นภรรยาเจ้าของที่นี่แล้ว จะให้ฉันทนเห็นที่นี่กลายเป็นตลาดสดงั้นเหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลาดสด
Back to top