ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลาดน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลาดน้ำ*, -ตลาดน้ำ-

ตลาดน้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลาดน้ำ (n.) floating market Syn. ตลาดท้องน้ำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blent Blendน้ำมันดิบเบรนน้ำัมันดิบจากแหล่งทะเลเหนือของอังกฤษ ซึ่งราคาของน้ำมันดิบเบรนใช้เป็นตัวอ้างอิงราคาน้ำมันในตลาดน้ำมันนานาชาติด้วย [ปิโตรเลี่ยม]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลาดน้ำ
Back to top