ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลาดค้าหุ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลาดค้าหุ้น*, -ตลาดค้าหุ้น-

ตลาดค้าหุ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลาดค้าหุ้น (n.) stock exchange
English-Thai: HOPE Dictionary
stock exchangen. ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์,สำนักงานค้าหุ้นหรือหลักทรัพย์
stock marketn. ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์,สำนักงานค้าหุ้นหรือหลักทรัพย์
English-Thai: Nontri Dictionary
bourse(n) ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลาดค้าหุ้น
Back to top