ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลอดศก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลอดศก*, -ตลอดศก-

ตลอดศก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลอดศก (adv.) always See also: all the time Syn. ตลอดปีตลอดชาติ, ทั้งปีทั้งชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd be an all-time fool if I just watched you drive away.เป็นไอ้งั่งตลอดศก ถ้ายืนเฉย... ดูเธอขับรถจากไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลอดศก
Back to top