ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลอดวันตลอดคืน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลอดวันตลอดคืน*, -ตลอดวันตลอดคืน-

ตลอดวันตลอดคืน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลอดวันตลอดคืน (adv.) all day and all night See also: round the clock Syn. ทั้งวันทั้งคืน, ชั่ววันชั่วคืน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
work round (idm.) ทำงานตลอดวันตลอดคืน See also: ทำทั้งวันทั้งคืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been on duty at the hospital a hundred percent of my time.ผมมาประจำที่โรงพยาบาล ตลอดวันตลอดคืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลอดวันตลอดคืน
Back to top