ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลอดปีตลอดชาติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลอดปีตลอดชาติ*, -ตลอดปีตลอดชาติ-

ตลอดปีตลอดชาติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลอดปีตลอดชาติ (adv.) always See also: all the time Syn. ซ้ำซาก, ตลอดศก, ทั้งปีทั้งชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลอดปีตลอดชาติ
Back to top