ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลกคะนอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลกคะนอง*, -ตลกคะนอง-

ตลกคะนอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลกคะนอง (adv.) crack jokes See also: wild comical, mettlesome joke, savage joke
English-Thai: HOPE Dictionary
frivolity(ฟรีวอล'ลิที) n. ความเหลาะแหละ,การตลกคะนอง, Syn. levity
harlequinaden. ละครตลก,บทของตัวตลก,การตลกคะนอง, Syn. buffoonery
jocosity(โจคอส'ซิที) n. การหยอกเย้า,การล้อเล่น,ความตลกคะนอง,เรื่องตลก,คำพูดที่หยอกเย้า, Syn. joking
levity(เลฟ'วิทิ) n. ความคะนอง,ความตลกคะนอง,ความไม่สำรวม,ความไม่เอาจริงเอาจัง,ความเบา
English-Thai: Nontri Dictionary
flippant(adj) ห้วน,ตลกคะนอง,หน้าเป็น,เย้าหยอก,ทะเล้น,ทะลึ่ง
frivolity(n) ความเหลาะแหละ,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
jocose(adj) ขบขัน,ร่าเริง,ตลกคะนอง,ขี้เล่น
jocularity(n) ความขบขัน,ความรื่นเริง,ความตลกคะนอง
jocund(adj) รื่นเริง,เบิกบาน,ขบขัน,ตลกคะนอง,มีชีวิตชีวา
levity(n) ความไม่สำรวม,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flippancy (n.) ความตลกคะนอง See also: ความคะนอง, ไม่เอาจริงเอาจัง Syn. frivolity, triviality, giddiness
frivolity (n.) ความตลกคะนอง See also: ความคะนอง, ไม่เอาจริงเอาจัง Syn. flippancy, triviality, giddiness
giddiness (n.) ความตลกคะนอง See also: ความคะนอง, ไม่เอาจริงเอาจัง Syn. frivolity, flippancy, triviality
levity (n.) ความตลกคะนอง See also: ความคะนอง, ไม่เอาจริงเอาจัง Syn. frivolity, flippancy, triviality, giddiness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Britta, why waste your time envying my gift for levityบริตต้า คุณมาเสียเวลาคิดมาก กับพรสวรรค์ในเรื่องตลกคะนองของผมทำไมกัน
Where is that trademark gift for levity?ไหนล่ะพรสวรรค์ด้านความตลกคะนองของคุณ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลกคะนอง
Back to top