ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตฤณมัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตฤณมัย*, -ตฤณมัย-

ตฤณมัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตฤณมัย (n.) turf See also: sod Syn. สนามหญ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตฤณมัย
Back to top