ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรุษจีน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรุษจีน*, -ตรุษจีน-

ตรุษจีน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรุษจีน (n.) Chinese New Year Syn. วันตรุษจีน
ตรุษจีน (n.) Bougainvillea glabra Choisy Syn. ต้นตรุษจีน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Chinese New Year (n.) วันตรุษจีน See also: ตรุษจีน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Last Chinese New Year, we had Auntie Lindo's family to dinner.เมื่อวันตรุษจีนครั้งที่แล้ว เราชวน ครอบครัวของคุณป้าลินโดมาทานอาหารที่บ้าน
What are you waiting for, Chinese New Year?แล้วนี่จะมัวรออะไรอยู่ นี่ไม่ใช่วันตรุษจีนนะ ไป ไป ไป!
It was during the Spring Festival, but the entire city was desolate, the atmosphere almost tragic.มันเป็นช่วงตรุษจีน แต่ทั้งเมืองร้างผู้คน บรรยากาศชวนให้สลดหดหู่ กิโยตินถูกตั้งเอาไว้ กลางจตุรัสสาธารณะ
Royal Prince, stop getting so angry!ที่ฝรั่งเศสเขาฉลองตรุษจีนกันไหม
The guy who made Mrs. Jin smile on Chinese New Year?คนที่ทำให้คุณนายจินยิ้มออกวันตรุษจีนนี้นะ
I've been bringing her since she was three for Chinese New Year's.ผมพาเธอมาที่นี่ตั้งแต่เธออายุ 3 ขวบ สำหรับวันตรุษจีน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรุษจีน
Back to top