ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรึงราคา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรึงราคา*, -ตรึงราคา-

ตรึงราคา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรึงราคา (v.) peg the price See also: fix the price

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรึงราคา
Back to top