ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรึงตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรึงตา*, -ตรึงตา-

ตรึงตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรึงตา (v.) please the eye See also: be pleased with, catch one´s eyes Syn. ตรึงตาตรึงใจ, ต้องตา
ตรึงตาตรึงใจ (v.) impress deeply See also: be enamored with, be pleased with Syn. ตรึงใจ, ประทับใจ, จับใจ, ต้องตาต้องใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm riveted by this.ฉันตรึง ฉันตรึงตามนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรึงตา
Back to top