ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรีโลก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรีโลก*, -ตรีโลก-

ตรีโลก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีโลก (n.) three worlds (heaven, earth and hell) Syn. ตรีภพ, ไตรโลก, โลกสาม, ตรีภูมิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรีโลก
Back to top