ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรีศูล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรีศูล*, -ตรีศูล-

ตรีศูล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีศูล (n.) trident See also: lance Syn. หลาวสามง่าม
English-Thai: HOPE Dictionary
trident(ไทร'เดินทฺ) n. อาวุธสามง่าม,ตรีศูล adj. มีสามง่าม
English-Thai: Nontri Dictionary
trident(n) สามง่าม,ตรีศูล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If the trident's going to be anywhere...ตรีศูลย์ ต้องอยู่ที่ไหนสักที่แถวนี้แหละ
I enter into the realm of the Fisher King and find the golden trident.ข้าเข้าไปในดินแดนของกษัตริย์ฟิชเชอร์ และพบตรีศูลทองคำ
I am to enter the realm of the Fisher King and find the golden trident, spoken of in the legends of the Fallen Kings.ข้าเข้าไปค้าหาดินแดนของ กษัตริย์ฟิชเชอร์ และหาตรีศูลทองคำ ที่ถูกพูดถึงในตำนาน แห่ง ราชาที่สุญหาย
A knight... on a quest to find the trident of the Fisher King.อัศวิน... มาตามหาตรีศูลของกษัตริย์ฟิชเชอร์
I'm not leaving without the trident.ข้าจะไม่ไปโดยไม่ได้ตรีศูลย์ไปด้วย
Do you know where the trident is?แล้วท่านรู้มั๊ยว่าตรีศูลย์อยู่ที่ไหน
Arthur thinks the prize is the trident.อาเธอร์คิดว่ารางวัลคือ ตรีศูลย์
Doktor Blitz, knight of the Atlantis Guild, wielder of the four-pronged trident on SpawnCraft?Doktor Blitz อัศวินแห่ง Atlantis Guild ผู้ครองตรีศูล 4 ง่ามแห่ง SpawnCraft ใช่มั้ย?
Maybe I'll give him my four-pronged trident.ผมน่าจะยกตรีศูล 4 ง่ามของผมให้เขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรีศูล
Back to top