ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรีมูรติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรีมูรติ*, -ตรีมูรติ-

ตรีมูรติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีมูรติ (n.) three-formed (Brahma, Siva and Vishnu) See also: triple form (Brahma, Siva and Vishnu) Syn. ตรีพรหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรีมูรติ
Back to top