ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรีพรหม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรีพรหม*, -ตรีพรหม-

ตรีพรหม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีพรหม (n.) three-formed (Brahma, Siva and Vishnu) See also: triple form (Brahma, Siva and Vishnu)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรีพรหม
Back to top