ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรีปิฎก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรีปิฎก*, -ตรีปิฎก-

ตรีปิฎก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีปิฎก (n.) Tripitaka See also: Tripitaka consisting of the teachings of Buddha Syn. พระไตรปิฎก, พระตรีปิฎก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรีปิฎก
Back to top