ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรีประดับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรีประดับ*, -ตรีประดับ-

ตรีประดับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีประดับ (n.) name of a Thai verse See also: kind of Thai jingle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรีประดับ
Back to top