ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรีทศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรีทศ*, -ตรีทศ-

ตรีทศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีทศ (n.) 33 Gods in the second tier of heaven above the earth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรีทศ
Back to top