ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตริว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตริว*, -ตริว-

ตริว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตริว (n.) turtle Syn. จริว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Trivandrum, silly. At home.ตริวันดรัมน่ะ อยู่ที่บ้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตริว
Back to top