ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรายาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรายาง*, -ตรายาง-

ตรายาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรายาง (n.) rubber stamp Syn. ตรา, ตราประทับ
English-Thai: HOPE Dictionary
rubber-stamp(-สแทมพฺ) adj. ซึ่งประทับตรายาง,อนุมัติตามพิธีโดยไม่ได้พิจารณาก่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rubber stampผู้ทำตามบัญชา (เสมือนตรายาง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rubber stamp (n.) ตรายาง
rubber-stamp (vt.) ประทับตรายาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The federal government basically rubber stamped it before they put it on the marketplace.รัฐบาลกลางทำตัวเป็นตรายางรับรองมันง่าย ๆ ก่อนออกวางตลาด
Take out your rubber stamp and mark this guy "insane."คุณประทับตรายางลงไปได้เลย และระบุไปว่าเขา "เป็นบ้า"
Judge enwright is a notorious rubber stamp,ผู้พิพากษาเอนไรท์เป็นพวกปั๊มตรายางอย่างเดียว
Also, lets me work on my stamping skills.แถมยังได้ฝึกทักษะ การปั๊มตรายาง
Yeah, they're just a big-ass rubber stamp, dude.FISA เหรอ ใช่ มันก็แค่ตรายางประทับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรายาง
Back to top