ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตราภูมิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตราภูมิ*, -ตราภูมิ-

ตราภูมิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราภูมิ (n.) an official paper granting immunity from taxes and convee

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตราภูมิ
Back to top