ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตราตรึงใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตราตรึงใจ*, -ตราตรึงใจ-

ตราตรึงใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราตรึงใจ (v.) be engraved on one´s mind/heart/memory See also: be imprinted Syn. ติดตราตรึงใจ, ประทับใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of the greatest weekends of my life, and I've had some weekends.เป็นสัปดาห์ที่สุดยอดเลยในชีวิตฉัน ตราตรึงใจสุดๆ
It doesn't hit the soul like "Healing for myself"มันก็ไม่ได้ตราตรึงใจเหมือน "Healing for myself" สักหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตราตรึงใจ
Back to top