ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรวจข่าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรวจข่าว*, -ตรวจข่าว-

ตรวจข่าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจข่าว (v.) censor See also: verify the news
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which explains why you were in there checking it.โดยการมาตรวจข้าวของที่นี่น่ะเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรวจข่าว
Back to top