ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรรกศาสตร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรรกศาสตร์*, -ตรรกศาสตร์-

ตรรกศาสตร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรรกศาสตร์ (n.) logic Syn. ตรรกวิทยา
English-Thai: HOPE Dictionary
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเคลือหมายถึง แบบหนึ่งของตรรกะ ซึ่งใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ตรรกะ ประเภทนี้ไม่ใช่มีแต่ ผิด-ถูก (กล่าวคือ ถ้าไม่ถูก ก็ต้องผิด หรือถ้าไม่ผิด ก็ต้องถูก) แต่ตรรกะแบบนี้ มีขอบเขตกว้างขวาง
English-Thai: Nontri Dictionary
syllogism(n) ตรรกศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเครือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
many valued logicตรรกศาสตร์หลายค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logical Fallaciesความผิดพลาดทางตรรกศาสตร์ [การแพทย์]
Proposition (Logic)ประโยคตรรกศาสตร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
logic (n.) ตรรกศาสตร์ See also: ตรรกวิทยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's an excellent syllogism.นั่นตอบได้เยี่ยมมาก ไปตามหลักตรรกศาสตร์
"If/then" statements are binary truth functions wherein a compound sentence is logically equivalent to the negative.ถ้า/งั้นก็" เป็นคำใช้คู่กัน เพื่อบ่งบอกข้อเท็จจริง ที่มีเขื่อนไขไปด้วยกัน ใช้มากในประโยคความรวม เปรียบเสมือนเป็นหลักคิด ในทางตรรกศาสตร์
Both are distilled by logic and then recombined into objective observation.ทั้งคู่ถูกกลั่นด้วยหลักตรรกศาสตร์แล้วจากนั้น ก็มารวมกันใหม่เป็นผลสังเกตเป้าหมาย
Why don't you take all your thoughts and your logic and add one step to the process.ทำไมเธอไม่เอาความคิดทั้งหมด กับหลักตรรกศาสตร์ของเธอ มาทำเป็นกระบวนการอีกขั้น
Let's concentrate on the facts and the numbers and logic.มาสนใจเรื่องข้อเท็จจริง จำนวนและตรรกศาสตร์เถอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรรกศาสตร์
Back to top