ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรรกวิทยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรรกวิทยา*, -ตรรกวิทยา-

ตรรกวิทยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรรกวิทยา (n.) logic
English-Thai: HOPE Dictionary
liberal artsศิลปศาสตร์ (ประกอบด้วยวิชาsocial sciences,natural sciences,humanitiesและarts) ,7 อย่างที่เกี่ยวกับศิลปะสมัยก่อนคือดาราศาสตร์,ตรรกวิทยา,ไวยากรณ์,การพูด,เลขคณิต,เรขาคณิต,ดนตรี
logic(ลอจ'จิค) n. ตรรกวิทยา,ตรรก,เหตุผล,การตัดสินด้วยเหตุผล,การอนุมานด้วยเหตุผล
logical(ลอจ'จิเคิล) adj. มีเหตุผล,เกี่ยวกับตรรกวิทยา,เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล., See also: logicality n. ดู logical, Syn. clear
logician(โลจิช'เชิน) nผู้เชี่ยวชาญในตรรกวิทยา
logicise(ลอจ'จิไซซ) vt. ทำให้มีเหตุมีผล,ใช้หลักตรรกวิทยา
logicize(ลอจ'จิไซซ) vt. ทำให้มีเหตุมีผล,ใช้หลักตรรกวิทยา
logistic(โลจิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับตรรกวิทยา n. ตรรกสัญลักษณ์,การคำนวณทางคณิตศาสตร์,วิชาคำนวณ,พลาธิการ,การส่งกำลังบำรุงทางทหาร
rhyme(ไรมฺ) n. เสียงสัมผัสในบทกวี,คำที่มีเสียงคล้องจอง,บทกวีที่มีเสียงคล้องจอง -Phr. (rhyme or reason เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา) vt. ประพันธ์บทกวีเป็นเสียงสัมผัส,ใช้เสียงสัมผัสประกอบ, See also: rhymer n., Syn. rime
English-Thai: Nontri Dictionary
logic(n) ตรรกวิทยา,เหตุผล
logical(adj) ตามเหตุผล,ตามหลักตรรกวิทยา
logician(n) นักตรรกวิทยา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dialectician (n.) นักตรรกวิทยา
induction (n.) อุปนัย (ทางตรรกวิทยา) See also: การสรุปจากการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
logical (adj.) เกี่ยวกับตรรกวิทยา See also: เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล
logician (n.) ผู้เชี่ยวชาญในตรรกวิทยา
logistic (adj.) เกี่ยวกับตรรกวิทยา
semantic (adj.) เกี่ยวกับความจริง (ทางตรรกวิทยา) See also: ซึ่งว่าด้วยเงื่อนไขแสดงความถูกต้องของทฤษฎีหรือกฏเกณฑ์
semantics (n.) การศึกษาสัญลักษณ์ (ทางตรรกวิทยา) See also: วิชาที่ว่าด้วยสัญลักษณ์และการเข้าใจเหตุผล Syn. semasiology
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our costs go up, your costs go up. It's only logical.ราคาของเราสูงขึ้นราคาของนายก็สูงขึ้น ,มันเป็นไปตามเหตุผลตรรกวิทยา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรรกวิทยา
Back to top