ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรงแผน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรงแผน*, -ตรงแผน-

ตรงแผน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงแผน (v.) proceed according to one´s plan Ops. เสียแผน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stereographic projectionเส้นตรงแผนที่แบบสเตริโอกราฟิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are some customers over in refrigerators that might need some helping.มีคนอยู่ตรงแผนกตู้เย็น กำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่น่ะ
Yeah, he's, uh, over in the graphic novel section.เห็น อยู่ตรงแผนกนิยายภาพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรงแผน
Back to top